فرم بازخورد مشتری

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

لطفاً به عملکرد ما رتبه دهید:


وقتی ما میگوئیم کاری را انجام میدهیم، آن را انجام داده و درست انجام میدهیم.
ما اهمیت آنچه را که برای مشتریان خود انجام میدهیم، درک میکنیم.
ما تلفن ها، ایمیلها و نیازهای خدماتی را در اسرع وقت پاسخ میدهیم.
ما برای هر آنچه که انجام میدهیم، رویکردی ساختمند و روشمند برقرار نموده ایم.
ما آنچه را که حین عملیات مشتری خود دیده ایم، ارزیابی میکنیم.
ما با همه کارکنان خود با احترام رفتار نموده و با تکبر یا مصونیت قائل شدن، واکنش نشان نمیدهیم.
ما با افراد در تمامی سطوح صحبت کرده، منظورمان را بیان نموده و آنچه را که میگوییم، گزارش میکنیم.
ما بدنبال درک نقطه نظرات مشتریان خود هستیم.
ما درباره آنچه که میدانیم شفاف بوده و آنچه را که نمدانیم، میپذیریم.
ما در عین بی طرفی، دنبال فرصتهای بهبود هستیم.
ما دستمایه مردم نبوده و روی حرف خود درباره موضوعات مهم می ایستیم.
ما درباره زمینه هایی که میتوانیم بهبود داده و نیز گامهایی که میتوانیم برداریم، آگاهیم.

لطفاً تعیین کنید چه چیزی برای شما مهم است:


اکردیت بودن گواهینامه تان چقدر اهمیت دارد؟
چقدر قیمت در تصمیم شما برای استفاده از خدمات ما اهمیت دارد؟
چقدر پورتال مشتری آنلاین Qdos برای شما حائز اهمیت میباشد؟
چقدر صحت و بهنگام بودن برنامه ریزی ممیزی برای شما اهمیت دارد؟
چقدر عملکرد تیم ممیزی برای شما اهمیت دارد؟
چقدر صحت و بهنگام بودن گزارشدهی ممیزی برای شما اهمیت دارد؟
چقدر صحت و بهنگام بودن گواهینامه برای شما اهمیت دارد؟
چقدر Q-Mark برای شما حائز اهمیت میباشد؟
چقدر داده های عملکردی مقایسه ای در Q-dos برای شما حائز اهمیت میباشد؟
درنظرگرفته شدن بازخوردتان چقدر اهمیت دارد؟